§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hjallerup Gymnastik-forening.
Foreningen er hjemmehørende i Dronninglund Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er gennem gymnastik og andet folkeligt arbejde at styrke sundheden og fremme kammerat- og fællesskabet blandt medlem­merne.

§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages enhver, der er aktiv udøvende i foreningen­. Medlemmer af Gymnastik-forenings Venner er passive medlemmer af foreningen.

§ 4 Foreningens gæld
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 5 Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Foreningens løbende dispositioner tegnes af kassereren.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og når bestyrelsen, eller 15 medlemmer finder det nødvendigt. Der indvarsles senest 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet    på generalforsam­lin­gen, må tilstilles formanden skriftligt senest 8 dage før.

Medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret. Forældre til medlemmer under 14 år, har stemmeret for disse medlemmer. Passive medlemmer har stemmeret.

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning.

Dagsorden skal mindst indeholde:

Valg af dirigent.

  1. Formandens beretning.
  2. Regnskab.
  3. Budgetforslag.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg.
  6. Evt.

§ 8 Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1. januar – 31. december.

§ 9 Valg på generalforsamlingen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som alle vælges for to år ad gangen. Første år afgår efter lodtrækning 2 medlemmer. Ligeledes vælges 2 suppleanter. Desuden vælges der 2 revisorer, hvoraf den ene afgår ved generalforsamling efter lodtrækning. Endeligt vælges der en revisor­suppleant. Alle suppleanter vælges for 1 år.

§ 10 Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 11 Vedtægtsændringer
Lovændring kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer for dette.

Forslaget kan genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes mindst 14 dage efter. Her kan forslaget evt. vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§ 12 Opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske ved to med mindst 1 måneds mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvor mindst 3/4 af de frem­mød­te stemmeberettigede stemmer for opløsning. Der indvarsles senest 14 dage før.

Vedtages opløsning overgår foreningens evt. formue til beslæg­tede formål i Hjallerup og omegn.

 

Hjallerup den 26. februar 2001.